Ten artykuł powstał z myślą o inwestorach, którzy planują podłączenie budynku do sieci gazowej. Bardzo często, trafiają do nas klienci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z instalacją gazową i nie do końca wiedzą jak wygląda cały proces. W tym artykule wyjaśnimy wszystko od A do Z.

Zanim przejdziemy do dokładnej instrukcji, jak rozpocząć inwestycję związanej z gazem ziemny, warto najpierw poznać podstawowe definicje, które określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 156. Wewnętrzna instalacja gazu – Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

§ 159. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej.

UWAGA! Należy pamiętać, że biura projektowe mogą wykonać projekt wewnętrznej instalacji gazowej, od skrzynki gazowej do punktów poboru – biura nie wykonują projektu przyłącza gazu (chyba, że tym akurat się zajmują).

Przebieg procesu inwestycyjnego w 7 krokach

W dużym skrócie, przedstawimy teraz przebieg całego procesu przyłączenia budynku do sieci gazowej:

1. Projekt instalacji gazowej

2. Pozwolenie na budowę

3. Przyłącze gazu do skrzynki gazowej

4. Wykonanie instalacji od skrzynki gazowej do punktów poboru (kocioł gazowy, kuchenka gazowe lub inne)

5. Próba szczelności w obecności kierownika budowy oraz odbiór

6. Umowa z dostawcą gazu

7. Uruchomienie dostawy gazu

Szczegółowy opis czynności związanych z instalacją gazową

1. Projekt instalacji gazowej

Ten krok jest pierwszym etapem inwestycji związanej z instalacją gazową. Projekt wykonuje projektant, posiadający uprawnienia w zakresie instalacji gazowych. Jeśli interesuje Cię wykonanie projektu, zapraszamy do bezpłatnej wyceny tutaj.

Co inwestor musi dostarczyć do biura projektowego, w celu wykonania dokumentacji:

Mapę do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez uprawnionego geodetę

Rzuty wszystkich kondygnacji budynku (podkłady architektoniczne)

Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (należy o nie wystąpić w gazowni, obsługującej obszar inwestycji)

Informacja o projektowanej infrastrukturze technicznej – jest to wiadomość, która informuje projektanta o planowanych innych przyłączach np. wod-kan. Jest to bardzo ważna wiedza niezbędna do uniknięcia niechcianych kolizji.

Informacja o stanie prawnym działek objętych inwestycją

Opinia kominiarska – tylko w przypadku budynków istniejących lub modernizowanych instalacji gazowych

2. Pozwolenie na budowę

Inwestor ma możliwość uzyskania decyzję o pozwoleniu na budowę domu razem z wewnętrzną instalacją gazu – w przypadku nowo budowanych obiektów.

Jeżeli projekt instalacji nie był składany razem z wnioskiem pozwolenia na budowę, to należy uzyskać decyzję pozwolenia i zlecić wykonanie projektu.

3. Przyłącze gazu do skrzynki gazowej

W tym etapie wykonywane jest przyłączenie gazu do skrzynki gazowej, wykonuje to przeważnie wykonawca, który ma podpisaną umowę z gazownią.

4. Wykonanie instalacji od skrzynki gazowej do punktów poboru

W tym kroku wchodzi wykonawca, którego samodzielnie znalazł inwestor. Wykonuje on instalację od skrzynki gazowej do punktów poboru. Ważnym jest, aby wybrać firmę, która posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania tego typu prac – warunek konieczny. Należy pamiętać, aby prowadzić dziennik budowy podczas wykonywania instalacji.

5. Próba szczelności w obecności kierownika budowy oraz odbiór

Po prawidłowym wykonaniu instalacji od skrzynki gazowej do odbiorników, wykonawca ma obowiązek przeprowadzić próbę szczelność instalacji, w obecności kierownika budowy i odbiorcy gazu, który otrzymuje sporządzony protokół.

6. Umowa z dostawcą gazu

Należy złożyć wniosek o zawarcie umowy, co można uczynić osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając wniosek pocztą, w tym także pocztą elektroniczną.

Po podpisaniu umowy z dostawcą następuje montaż gazomierza i zostaje podany termin rozpoczęcia dostawy gazu.

7. Uruchomienie dostawy gazu

Ten etap następuje po okazaniu odpowiednich dokumentów powykonawczych, czyli:

-projektu

-oświadczenia kierownika budowy o przeprowadzeniu prac w zgodności z zatwierdzonym projektem,

-pozwolenia na użytkowanie instalacji, o ile było takowe potrzebne,

-protokołu z odbioru technicznego oraz próby szczelności instalacji,

-protokołu odbioru kominiarskiego

Po wykonaniu wszystkich wyżej opisanych czynności, możesz spokojnie cieszyć się eksploatacją instalacji gazowej.